O Bronze Label

 

Európska Iniciatíva pre Klastrovú Excelentnosť (The European Cluster Excellence Initiative - ECEI, www.cluster-excellence.eu) iniciovaná Európskou komisiu (Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel), vyvinula metodiku a nástroje na podporu klastrových organizácií s cieľom zlepšiť ich možnosti a schopnosti v oblasti riadenia klastrov a sietí. Na základe jednotného súboru ukazovateľov riadenia kvality pre profesionálne riadenie klastrov bol testovaný Automobilový klaster Slovensko. Európsky sekretariát pre analýzu klastrov po vykonanom audite a certifikácii udelil dňa 15. januára 2013 nášmu klastru  bronzovú medailu s názvom „Cluster Management Excellence Label BRONZE - Striving for cluster excellence”.