Automotive bez hraníc

cz-sk

Projekt Automotive bez hraníc vznikol na základe iniciatívy automobilových klastrov z Trnavského a Moravskoslezského regiónu. Cieľom projektu Automotive bez hraníc je podporiť rozvoj ľudského kapitálu v súlade s požiadavkami trhu prostredníctvom vytvorenia podmienok pre celoživotné vzdelávanie na základe výmeny skúseností medzi partnermi projektu.

 

Automobilový priemysel predstavuje silnú stránku regiónov na oboch stranách hranice, preto rozvíjať spoluprácu cezhraničných klastrov - Automobilového klastra Slovensko a Moravskoslezského automobilového klastra predstavuje zdroj trvalo udržateľného a dynamického hospodárskeho rastu regiónov.

 

Cezhraničné územie poskytuje možnosti rozvoja najmä na báze spolupráce a sieťovania. V rámci Trnavského a Moravskoslezského kraja sú sústredené spoločnosti pôsobiace v automobilovom priemysle, ktoré sa rozhodli pre tieto regióny na základe silného vzdelanostného potenciálu. Avšak v súčasnosti, sú spoločnosti z automobilového priemyslu konfrontované so skutočnosťou, že vzdelávacie inštitúcie v danom regióne nereflektujú v dostatočnej miere ich požiadavky na pracovnú silu. Z uvedeného vzniká priestor na rozvoj spolupráce združení, akými sú práve automotive klastre, aby sa podieľali so svojimi vzájomnými aktivitami na eliminácii tohto problému.

 

Automotive bez hraníc chce dosiahnuť ...

 

1. Zvyšovanie kvalifikácie ľudského kapitálu na základe trvalo udržateľnej spolupráce medzi automobilovými akadémiami klastrov, organizovaním vzdelávacích kurzov z ponuky automobilových akadémií slovenského a českého automobilového klastra.

 

2. Vytvorenie nových foriem spolupráce v oblasti vzdelávania a medzi firmami a strednými odbornými školami technickými, na základe vypracovania analýzy súčasného stavu spolupráce medzi firmami v automobilovom priemysle a strednými odbornými školami technickými a zorganizovaním pracovného workshopu na tému „Nové formy spolupráce so strednými odbornými školami technickými“.

 

3. Získavanie poznatkov o potrebách ľudského kapitálu členskej základne oboch klastrov, propagovaním pracovných ponúk členov partnerských klastrov na ich webových stránkach a prezentáciou voľných pracovných miest členov na veľtrhoch práce: Veletrh pracovních příležitostí v Ostrave dňa 11.3.2014 a Národné dni kariéry v Bratislave dňa 24.-25.4.2014.

 

4. Zdokonalenie managementu klastra s orientáciou na rozvoj členskej základne prostredníctvom zorganizovania workshopu s názvom : „Transfer najlepších praktík automobilových klastrov“, kde sa zhodnotia najlepšie skúsenosti z pohľadu interných aktivít a vedenia a riadenia medzinárodných projektov. Výstupom tejto aktivity bude Vypracovanie dokumentu s definovaním dlhodobejších zámerov pre ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

 

 

 

Operačný program

 Cezhraničná spolupráca Česko – Slovensko

Obdobie realizácie projektu

Plánovaný začiatok 1.11.2013-31.10.2014

 

Celkový rozpočet projektu

114 157 EUR

Celkový rozpočet projektu pre AKS

69 927 EUR

Spolufinancovanie

5% (3 496,35EUR)

Partneri projektu

Automobilový klaster Slovensko (SK) – vedúci partner

Moravskoslezský automobilový klastr (CZ) – hlavný cezhraničný partner

 

Projekt Automotive bez hraníc je realizovaný z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 a je spolufinancovaný z ERDF.