Dokumenty
Dokumenty

V zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňujeme:

všetky zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2011 v písomnej forme, ktoré obsahujú informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom mesta, nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

 

Ďalej si môžete stiahnuť :


Zakladateľská zmluva  
Stanovy Automoblového klastra Slovensko